آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه هوشمند فردا (سهامی عام)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت بیمه هوشمند فردا، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام راس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ در محل مرکز نوآوری فردا برگزار میشود.

آدرس: تهـران، لویزان، بزرگـراه شـهید سرلشگر بابایـی ، بلـوار سـتاد نیـروی زمینـی ارتش، مجتمع المـاس ایران، مرکز نوآوری فردا تشـکیل مـیگـردد .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام:

  1. اسـتماع‌ گـزارش‌‌ هیـئت‌مدیـره‌ و‌ گـزارش‌ حسـابرس‌ مسـتقل‌ و‌ بـازرس‌ قانونی‌ شـرکت‌ در‌ خصـوص‌ عملکـرد‌ سـال‌ مالـی‌ منتهی‌ بـه‌ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.
  2. بررسـی‌ و‌ تصویـب‌ صـورت‌‌هـای‌ مالـی،‌ ترازنامه‌ و‌ حساب‌ سـود‌ و‌ زیـان‌ سـال‌ مالـی‌ منتهی‌ بـه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.
  3. تعییـن‌ حسـابرس‌ مسـتقل‌ و‌ بـازرس‌ قانونـی‌ اصلـی‌ و‌ علـی‌البدل‌ و‌ حق‌الزحمه‌ ایشـان‌ برای‌ سـال‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.
  4. تعیین‌ پاداش‌ اعضای‌ هیئت‌مدیره.
  5. تصمیم‌گیری‌ راجع‌ به‌ تقسیم‌ سود.
  6. انتخاب‌ روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار‌ جهت‌ درج‌ آگهی‌های‌ شرکت.
  7. سـایر‌ مـواردی‌ کـه‌ بـه‌ تناسـب‌ امـور‌ شـرکت،‌ اتخـاذ‌ تصمیـم‌ راجـع‌ بـه‌ آن‌ در‌ صلاحیت‌ مجمـع‌ عمومـی‌ عـادی‌ سـالیانه‌ مـی‌باشـد.


سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان می‌توانند با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفی‌نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه معتبر، برای دریافت برگ حضور در محل مجمع حضور یابند. با توجه به اینکه بر اساس مقررات اداره ثبت شرکت‌ها لازم است مشخصات کامل سهامداران در سامانه ثبت شرکت‌ها درج گردد، همراه داشتن اصل کارت ملی جهت ورود به مجمع الزامی است.

تمامی حقوق برای شرکت بیمه هوشمند فردا محفوظ می باشد.