برگزاری نخستین مجمع عمومی عادی بیمه هوشمند فردا

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت بیمه هوشمند فردا، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، راس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ 27 فروردین ۱۴۰۲ در محل پارک فناوری فردا تشکیل شد.

این جلسه به شرح زیر برگزار شد:

  1. گـزارش هیـئت‌مدیـره و گـزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونی شـرکت در خصـوص عملکـرد سـال مالـی منتهی بـه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد اسـتماع قرار گرفت.
  2. صـورت هـای مالـی، ترازنامه و حساب سـود و زیـان سـال مالـی منتهی بـه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بررسی شده و به تصویب رسید.
  3. حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی اصلـی و علـی‌البدل و حق‌الزحمه ایشـان برای سـال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با نظر سهامداران تعیین شد.
  4. پاداش اعضای هیئت‌مدیره تعیین و توسط سهامداران به تایید رسید.
  5. پس از بررسی و گفتمان حاضرین، تصمیم‌گیری راجع به تقسیم سود صورت گرفت.
  6. روزنامه٬های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت بررسی و تعیین شده و به تصویب رسید.
  7. سـایر مـواردی کـه بـه تناسـب امـور شـرکت، اتخـاذ تصمیـم راجـع بـه آن در صالحیت مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه بود نیز مطرح و بررسی شدند.


سهامداران محترم نیز در طول این جلسه سوالات، ملاحظات و موارد تخصصی مورد نظر خود را مطرح کردند که علاوه بر پاسخ‌های هیئت‌رئیسه به سوالات، سایر موارد نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت تا در تصمیم‌گیری‌های آتی شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

تمامی حقوق برای شرکت بیمه هوشمند فردا محفوظ می باشد.