آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه سهام شرکت بیمه هوشمند فردا

تاریخ انتشار: 1403/01/27
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت بیمه هوشمند فردا (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29 به نشانی: تهران، بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/09/30.
  2. بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1402/09/30.
  3. تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1402/09/30.
  4. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1402/09/30.
  5. تصمیم گیری راجع به تقسیم سود.
  6. انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
  7. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی (آیین نامه شماره 93)
  8. اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه.
  9. انتخاب اکچوئر رسمی طبق ضوابط مصوب شورای عالی.
  10. سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.


*به موجب ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 19 اساسنامه، سهامداران حقیق میتوانند شخصا یا از طریق وکیل و یا قائم مقام قانونی )با ارائه وکا لتنامه رسمی( برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند؛ همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) و یا با ارائه معرفی نامه با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی، می توانند برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور بهم رسانند. شایان ذکر است ارائه تصویر کارت ملی، شناسنامه و روزنامه رسمی صاحبین امضاء مجاز از سوی اشخاص و نمایندگان حقیقی/حقوقی جهت ورود به مجمع ا لزامی می باشد.

* سهامداران محترم می توانند جلسه مجمع را به صورت آنلاین از طریق سایت https://livito.tv/farda_smart_insurance مشاهده فرمایند و همچنین سوالات خود را از طریق سایت https://www.fardains.ir مطرح نمایند.

هیأت مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا (سهامی عام)

تمامی حقوق برای شرکت بیمه هوشمند فردا محفوظ می باشد.