معرفی بیمه هوشمند فردا ، برنامه کسب و کار و عملکرد

1 - اقامتگاه2 - سایر مشخصات ثبتی3 - اساسنامه4 - ترکیب سهامداران5 - ساختار سازمانی
6 - تعداد کارکنان، ترکیب سنی، تجربی و تحصیلی آنها
7 - چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی
8 - عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی
9 - طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی
10 - اطلاعات مربوط به شعب و مراکز پرداخت خسارت
11 - اطلاعات کارگزاران، ارزیابان خسارت بیمه ای همکار

راهبری شرکتی

1 - كليات سيستم كنترل داخلی و حسابرسي داخلی و شرح وظايف و سطح سازماني اكچوئر
2 - گزارش سالانه هيات مديره به مجمع عمومی
3 - معاملات غيربيمه اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل
4 - سياست های اعطاي پاداشت و جبران خدمات اعضای هيات مديره مؤسسه بيمه.
5 - سياست های تقسيم سود به سهام داران6 - ورود يا خروج از بورس و يا تغيير وضعيت سهام

مديريت ريسك و توانگری مالی

1 - مديريت ريسك
2 - نسبت توانگري مالي مورد تاييد بيمه مركزی
3 - برنامه هاي افزايش سرمايه و تغيير در ميزان سرمايه
4 - اطلاعات انواع اوراق مشاركت، صكوك و يا ساير اوراق بهادار
5 - درصد تملك سهام ساير مؤسسات بيمه داخلی يا خارجی

تمامی حقوق برای شرکت بیمه هوشمند فردا محفوظ می باشد.